Match bord1

 

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO) is het onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen dat zich met name richt op het terrein dat betrekking heeft op het versterken van de relatie van het bedrijf met haar eigen omgeving. Bedrijven kunnen financiële middelen bieden, maar steeds meer bieden zij immateriële zaken als kennis, contacten, apparatuur, tijd van medewerkers en leiding. Dit zijn de zaken die op Beursvloer Baarn gevraagd en geboden worden.

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen omvat alle activiteiten die door het bedrijfsleven worden ondernomen om de kwaliteit van de lokale leefomgeving te verbeteren.

MBO kent veel vormen maar laat zich makkelijk bundelen in 4 M’s:
1) Mensen    (vrijwillige inzet van medewerkers)
2) Middelen  (het beschikbaar stellen van faciliteiten of goederen)
3) Massa      (het openstellen van netwerken)
4) Media      (in- en externe mediakanalen openstellen)

Uit onderzoek is gebleken dat de belangrijkste reden van bedrijven om MBO-activiteiten te ondernemen is omdat MBO inspireert en leuk is. Andere redenen zijn: - Omdat het hoort, bedrijven zien het als hun verantwoordelijkheid - Omdat andere marktpartijen eisen stellen op het gebied van MBO - Omdat het zakelijk rendement oplevert. - Omdat het positieve zakelijke effecten heeft zoals het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers bij en trots op het bedrijf.

De waarde van MBO ligt volgens bedrijven vooral in de maatschappelijke effecten ervan. Ook de mogelijkheid tot het profileren van het bedrijf op zijn afzetmarkt is een veel voorkomende waarde die aan MBO wordt toegekend.

De winst van MBO

MBO biedt kansen voor bedrijven: de organisatie krijgt aanzien, de individuele medewerkers kunnen zich ontwikkelen en de onderlinge samenwerking wordt sterker. Hier staan alle voordelen op een rij.

Voor de organisatie
- Waardering door de omgeving: de samenleving doet een appèl op het bedrijfsleven om zich maatschappelijk in te zetten en rekent bedrijven hierop af. Onderzoek van CSR Europe toont aan dat 80% van de Nederlandse consumenten het belangrijk vindt dat bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.Goed imago: de perceptie van het bedrijf door stakeholders en maatschappij wordt er positief door beïnvloed.
- Grotere naamsbekendheid
- Onderscheiding van concurrenten
- Uitbreiding netwerk
- Strategische samenwerking met externe partijen
- Toegang tot nieuwe markten
- Toegang tot nieuwe kennis
- Voedingsbodem voor nieuwe producten en / of diensten
- Aantrekkelijke werkgever voor (nieuwe) werknemers
- Hogere omzet als gevolg van bovengenoemde effecten


Voor het team
- Gemeenschappelijke cultuur: normen en waarden binnen het team worden versterkt.
- Teambuilding: maatschappelijke activiteiten versterken de teamgeest tussen medewerkers.
- Samenwerking: maatschappelijke activiteiten versoepelen de onderlinge communicatie tussen medewerkers.


Voor de medewerker
- Trots: medewerkers zijn trots omdat hun werkgever zich inzet voor de samenleving.
- Betrokkenheid: medewerkers raken meer persoonlijk betrokken bij de organisatie waar ze werken, omdat deze hun de kans biedt om zich in te zetten voor anderen. Ze worden aangesproken als mens i.p.v als werknemer.
- Persoonlijke ontwikkeling: medewerkers leren, omdat zij hun competenties toepassen in een andere context.
- Talentontwikkeling: onalledaagse activiteiten brengen onvermoede talenten in mensen naar boven.
- Zingeving: medewerkers vinden maatschappelijke activiteiten zinvol.
- Nieuwe ontmoetingen, netwerken
- Doorbreken van routine
- Blikverruiming, waardering voor anderen,
- Inspiratie,
- Plezier

beursvloer baarn logo groot 1

Follow us

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.

Volg ons